مجاهدینو! ولس شل کاله په غېږ او کور کې ساتلي یاست، اوس باید تاسو د ولس داسې ناز واخلئ لکه څنګه چې دوی ستاسو اخیستی و، د ولس پرمخ مو باید څلورویشت ساعته دروازه خلاصه وي.

دری پښتو اۉزبېکچه English

www.ocs.gov.af